Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων/Δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: Pharmacovigilance_IS_new.pdf (641,3k)
RE: Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων/Δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης
9/4/2015 12:44 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
1. Στη σελίδα 16 αναφέρεται ότι η Διεπαφή εξωτερικού χρήστη–mobile ΑΕΦ, με την οποία απαιτείται διασυνδεσιμότητα μέσω (API), δεν έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα στη σελίδα 40 αναφέρεται ότι "ο Ανάδοχος στην προσφορά του πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς τι θα περιλαμβάνεται στον λειτουργικό σχεδιασμό και να διασφαλίζει τη διασύνδεσή του σε όλα τα επίπεδα με τη Μελέτη Διαλειτουργικότητας". Επίσης στο εργαλείο του Διαχειριστή ζητείται "- αυτόματη εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από το module mobile ΑΕΦ"(σελ.16). Είναι το API διαθέσιμο και τεκμηριωμένο;

2. Η εφαρμογή της Κίτρινης κάρτας από ποιο αρχείο αντλεί δεδομένα φαρμάκου και δραστικής, από το αρχείο Φαρμάκου (GREDIS) του Οργανισμού ή από το λεξικό XEVMPD (των εταιριών); Προφανώς και η εφαρμογή στατιστικής επεξεργασίας θα χρησιμοποιεί την ίδια κωδικοποίηση/αρχείο; Τι σημαίνει η εσωτερική χρήση του λεξικού XEVMPD (βλ. σελ.56 «Σύνδεση με το λεξικό XEVMPD του ΕΜΑ για κωδικοποίηση φαρμάκων (εσωτερική χρήση)»);

3. Οι ροές εργασιών που ζητούνται θα πρέπει να ενσωματωθούν στο workflow engine που έχει ήδη ο Οργανισμός και διατρέχουν τις άλλες Διευθύνσεις του ΕΟΦ όπως σημειώνεται στη σελίδα 19 «Συνεπώς, η υπάρχουσα εφαρμογή της ΔΔΥΕΠ θα πρέπει να επεκταθεί ώστε περιλάβει τις δραστηριότητες του ΤΑΕ δηλ. την αξιολόγηση PSUR, RMP, PASS εθνικών προϊόντων";

4. Τα αρχεία που παράγονται από τις ροές εργασιών της ΤΑΕ θα πρέπει να αποθηκευτούν στο κεντρικό repository του Οργανισμού που έχει κατασκευαστεί – με πρόσφατο διαγωνισμό - ειδικά για θέματα φαρμακοεπαγρύπνσης (επιτροπές PRAC, CHMP κ.λπ.);

5. Η δημιουργία "Εθνικής Βάσης" Δεδομένων Υλικοεπαγρύπνησης (αρχείο υλικών) θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου «σε συμφωνία με το πρότυπο της EUDAMED» (σελ.63);
Υπάρχει πιθανότητα η εφαρμογή Λευκής κάρτας να αναφέρεται σε μη κωδικοποιημένα υλικά αλλά σε καταχωρήσεις με ελεύθερο κείμενο; Η μη χρήση κωδικοποιημένης πληροφορίας θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων. Π.χ. δεν θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγή στατιστικής επεξεργασίας;

6. Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού δεν θα παραδοθεί στον ΕΟΦ όπως γίνεται με όλες τις άλλες εφαρμογές του Οργανισμού αλλά “O κώδικας όλων των custom εφαρμογών του Έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμος από τον Ανάδοχο” (σελίδα 70 παρ.11). Σε ποιες περιπτώσεις ορίζεται ότι ένας πηγαίος κώδικας είναι custom και σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι ;

7. Όλες οι νέες εφαρμογές του Οργανισμού είναι γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA για λόγους ασφάλειας ομοιογένειας και συντήρησης. Δεν θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή το λογισμικό να είναι υποχρεωτικά γραμμένο στην ίδια γλώσσα προγραμματισμού ή θα παραμείνει ελεύθερη επιλογή που μπορεί να εμπεριέχει κρυμμένα κόστη που τυχόν προκύψουν με άδειες χρήσης κλειστού λογισμικού;
KEYSTONE - Παράδοση έργου
9/4/2015 9:08 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Η παράδοση του έργου και ο χρόνος της σχετίζεται με την εφαρμογή για smart phones; Δηλαδή, η εν λόγω εφαρμογή θα είναι στη διάθεση του αναδόχου ώστε να κατασκευαστεί το προς προμήθεια σύστημα;
RE: Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων/Δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης
14/4/2015 9:29 πμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Η Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ολοκληρώθηκε. (14.04.2015 - 09:30)

Σχόλια/παρατηρήσεις εξωτερικών χρηστών/επισκεπτών, μεταγενέστερων της παρούσης ανακοίνωσης, δεν θα ληφθούν υπόψη.