Πίνακες ανακοινώσεων Πίνακες ανακοινώσεων
Προβολή σύνθεσης Σταθερή προβολή Προβολή δέντρου
Αναβάθμιση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Φαρμάκων Κτηνιατρικής Χρήσης
toggle
Οι επισυναπτόμενες προδιαγραφές δύναται να σχολιαστούν δημοσίως για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ενότητα των Διαβουλεύσεων.
Συνημμένα: GREVIS_upgrade.pdf (478,0k)
RE: Αναβάθμιση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Φαρμάκων Κτηνιατρικής Χρή
9/4/2015 12:30 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
[Νίκος Κολλάρος]
Αντιστοιχία με το προηγούμενο σύστημα: Τα υποσυστήματα που δεν υπάρχουν στο παλιό σύστημα ζητούνται στο νέο σύστημα λογισμικού;
• Παρακολούθηση παράλληλων εξαγωγών
• Πλήρες αρχείο νόσων (κατά ICD?10 και MedDRA) για τα κτηνιατρικά προϊόντα
• Εξαγωγή στοιχείων σε σειριακή μορφή για επεξεργασία από άλλα συστήματα και Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (σύστημα CYCLON – ΕΜΕΑ)
• Αναλυτική καταγραφή μητρώου ιατρών (κτηνιάτρων)
RE: Αναβάθμιση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Φαρμάκων Κτηνιατρικής Χρή
9/4/2015 12:32 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
[Νίκος Κολλάρος]
Οι διοικητικές διαδικασίες του συστήματος των κτηνιατρικών θα ενσωματωθούν στο σύστημα διαχείρισης διαδικασιών (workflow) που χρησιμοποιείται από όλες τις διευθύνσεις του Οργανισμού; Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες που διέπουν την αδειοδότηση των κτηνιατρικών φαρμάκων είναι παρόμοιες με αυτές που διέπουν τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση το δε ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης είναι κοινό και για τις δύο περιπτώσεις, ανθρώπινα και κτηνιατρικά φάρμακα. Θεωρείτε σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι διοικητικές διαδικασίες του GREVIS θα ενσωματωθούν στο υπάρχον workflow του Οργανισμού;
RE: Αναβάθμιση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Φαρμάκων Κτηνιατρικής Χρή
9/4/2015 12:41 μμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Διευκρινήσεις:
1. Σελίδα 42 “Προσαρμογές της εφαρμογής στις τρέχουσες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων (Windows, Solaris)”. Από τα συμφραζόμενα των προδιαγραφών απορρέει ότι το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί η αναβάθμιση του GREVIS είναι Linux ubuntu;

2. Όπως αναφέρεται η μετάπτωση των δεδομένων θα γίνει από το RDBMS MIMER, αυτό σημαίνει ότι εκ παραδρομής δεν αναφέρεται το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων MIMER?

3. Για τις εκτυπώσεις του συνόλου των εκτυπωτικών χρησιμοποιείται report Server συγκεκριμένης τεχνολογίας. Για λόγους συντήρησης, ασφάλειας και ομοιογένειας προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ίδια τεχνική και για την υλοποίηση των εκτυπωτικών καταστάσεων του συστήματος.

4. Όπως είναι γνωστό ο Οργανισμός διαθέτει σύστημα αποθετηρίου εγγράφων (repository system) που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εγγράφων και φακέλλων τεκμηρίωσης φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ανταλλαγή εγγράφων από άλλους φορείς όπως το CESP. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί και στο νέο GREVIS;Πιστεύω ότι σε αυτό αναφέρεται η παράγραφος “Α.4.2.4.4 Αναζήτηση πληροφορίας” στη σελίδα 21.

5. Σελίδα 24, Παράγραφος “2. Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακών Υπηρεσιών “ Όλες οι νέες εφαρμογές του Οργανισμού είναι γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA, δεν θα πρέπει και στην περίπτωση του GREVIS το λογισμικό να είναι υποχρεωτικά γραμμένο στην ίδια γλώσσα προγραμματισμού ή θα παραμείνει ελεύθερη επιλογή η γλώσσα προγραμματισμού;

6. Στα παραδοτέα θα συμπεριληφθεί και το σχεδιάγραμμα του workflow;

7. Στο χρονοδιάγραμμα παραλαβής του συνόλου και των επιμέρους φάσεων του έργου πρέπει να προβλεφθεί η περίπτωση καθυστέρησης της παραλαβής μιας φάσης του έργου με υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
RE: Αναβάθμιση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Φαρμάκων Κτηνιατρικής Χρή
14/4/2015 9:29 πμ ως μία αποστολή σε Βασίλης Καραγεωργίου.
Η Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ολοκληρώθηκε. (14.04.2015 - 09:30)

Σχόλια/παρατηρήσεις εξωτερικών χρηστών/επισκεπτών, μεταγενέστερων της παρούσης ανακοίνωσης, δεν θα ληφθούν υπόψη.